Úplná pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) pro Facebook

Úplná pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) pro Facebook

Úplná pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) pro Facebook

 

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Union Cosmetic s.r.o. o 2 kusy výrobků Lilien, které budou v prodeji začátkem března 2021. Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Tento dokument může být kdykoliv pozměněn, a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: Union Cosmetic s.r.o.

1. Doba a místo konání soutěže
1.1 Soutěž proběhne v období od 26.2.2021 do 1.3.2021 23:59 hodin na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

2. Soutěžící
2.1 Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže, a to v době konání soutěže, která je umístěna na facebookové stránce Union Cosmetic s.r.o., a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
2.2 Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.
2.3 Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená zejména na www.facebook.com/terms.php.
2.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. na facebookové stránce Union Cosmetic s.r.o., do komentářů pod tímto příspěvkem publikovat pouze jeden soutěžní komentář.
2.5 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
2.6 Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
2.7 Jestliže stránku Union Cosmetic s.r.o. výherce soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce Union Cosmetic s.r.o. nekontaktuje do 14 dnů ode dne vyhlášení soutěže, bude organizátor nucen vylosovat nového výherce. Původní výherce soutěže tímto ztrácí nárok na výhru.

3. Mechanismus soutěže
3.1 V termínu od 26.2.2021 do 1.3.2021 23:59 hodin mají uživatelé možnost publikovat na facebookové stránce Union Cosmetic s.r.o. komentáře pod tímto příspěvkem se svou odpovědí.
3.2 Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy připojí komentář k soutěžnímu příspěvku.
3.3 Každý fanoušek může publikovat pouze jeden komentář. V případě publikace více komentářů se za soutěžní považuje ten, který byl publikovaný nejdříve.
3.4 Soutěžím komentářem se rozumí komentář, který obsahuje odpověď na soutěžní otázku: Co si myslíte, že se skrývá v novém designu lahviček, které jsou viditelné na obrázku u tohoto příspěvku?
3.5 Komentář musí být publikovaný pouze pod příspěvkem avizujícím soutěž.
3.6 Jednoho výherce určí prostřednictvím náhodného výběru ze správných odpovědí porota složená ze zaměstnanců eBRÁNY a společnosti Union Cosmetic s.r.o.
3.7 Účast v soutěži je bezplatná.

4. Výhry v soutěži a jejich oznámení
4.1 Výherce obdrží 2 kusy nových výrobků značky Lilien, které společnost Union Cosmetic s.r.o. nově uvádí na trh na začátku března 2021.
4.2 Jméno vítěze bude oznámeno v komentářích pod tímto příspěvkem nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže, tzn. do 8.3.2021.
4.3 Soutěžící bude v případě výhry kontaktován pomocí facebookového profilu.
4.4 Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám.
4.5 Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

5. Předání výher
5.1 Výherci bude cena udělena formou zaslání produktu na doručovací adresu, kterou si výherce sám zvolí.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce Union Cosmetic s.r.o..
6.2 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
6.3 Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
6.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
6.5 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
6.6 Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Třebechovicích pod Orebem 26.2.2021