Lilien regenerační odlakovač Tee Tree Oil

Nejprodávanější
Kód produktu: 00637 Kód výrobce: 8595196900637 Značka: Lilien
43 Kč
36 Kč bez DPH
Skladem
ks

Regenerační odlakovač na nehty.
Objem: 200 ml

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Regenerační odlakovač se zvláčňujícími oleji a vitamíny, slouží k jemnému a důkladnému odstranění laku z nehtů. Vhodný i pro umělé nehty, nevysušuje pokožku v oblasti nehtového lůžka. Po použití lahvičku uzavřete a tím zachováte kvalitu výrobku.

Složení: Acetone, Aqua, Alcohol Denat., Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene.Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

EAN: 8595196900637

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*